Om oss

Sustaid:s mål: Att genom samverkan stötta och hjälpa hållbara innovationer och lösningar ut i fält, i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar, i Sverige, Europa och övriga världen.

Verksamheten syftar till att ännu bättre möta det behov som finns i kris och katastrof och klimatförändringar, för att rädda liv, skydda natur och egendom. Detta genom att underlätta och skapa bättre förutsättningar för framdrivning av hållbara innovationer och lösningar (produkter och tjänster) i kris och katastrof. Detta görs genom tvärsektoriell samverkan och partnerskap.

Sustaid arbetar utifrån ett innovativt arbetssätt för att överbrygga strukturella och kulturella skillnader mellan näringsliv, civilsamhälle, akademi och myndighet. Deltagande aktörers roller och ansvar tydliggörs liksom behovet av gemensamma nya samverkans- och affärsmodeller med tydlig koppling till vars och ens ordinarie verksamhet, för bästa bärkraftiga och långsiktiga drift. Ett stort fokus ligger därför på samverkan – kallat ”Partnership” i Sustainable Development Goal 17 i Agenda 2030.

Sustaid:s uppdrag är att driva ett aktivt och tvärsektoriellt forum för samverkans- och kunskapsdelning – för att skapa synergier mellan partner från olika delar av samhället. Detta görs genom följande upplägg:
INTERN VERKSAMHET :
• Strategisk utveckling av verksamhetens prioriterade innovationsarbete – i Advisory Board
• Utveckling och fördjupning av verksamheten utifrån vald strategi – Arbetsgruppens arbete
EXTERN VERKSAMHET:
• Samverkan och kunskapsdelning i Sustaid:s programverksamhet

Sustaid erbjuder i olika program deltagande aktörer:
• Utbyte av relevant kunskap och erfarenhet genom Sustaid:s erfarna experter samt utifrån
• Ett aktivt nätverk för medverkande aktörer
• Ett forum för att knyta kontakter
• Samverkan genom matchmaking och gemensamma synergier
• För mer detaljerad information kring Sustaid:s program, se under flik Erbjudande

Samverkansparter 2022/2023

Huvudparter är namnet på de som är ansvariga för någon del i Sustaid:s programverksamhet och/eller besitter unik kompetens för huvudverksamheten. Huvudparter som har valt att ingå bidrar för att de har ett egenintresse, genom sin affärsplan eller myndighetsuppdrag kring Samverkan för hållbara innovationer i kris, katastrof och klimatförändring, kopplat till sin egen ordinarie verksamhet. På så sätt finns ett naturligt win-win upplägg. Huvudparter ingår även i ordinarie Advisory Board med följande deltagande parter: KTH, WIN, BIAB International, Business Sweden, FOI, Läkarmissionen och Svenska Röda Korset. MSB deltar som observatör.

Programpartner är de som deltar i något av de regionala programmen, se under flik Region.

Delpartner är de som inte har något eget driftansvar för en programpunkt i denna verksamhet men som bidrar genom att de antingen ingå som expert eller i en arbetsgrupp.   

BIAB

37 år av internationell handel. BIAB levererar produkter till alla delar av världen. 

biabint.se

Business Sweden

Hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och företag som vill investera i Sverige.

business-sweden.se

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut är en statlig myndighet som forskar inom försvar och säkerhet.

foi.se

IAS

IAS är den operativa delen av Läkarmissionen och jobbar med ”hjälp till självhjälp”.

ias-intl.org

KTH

Kungliga tekniska högskolan är ett av Europas ledande tekniska universitet.

kth.se

LUCSUS

Lunds universitets centrum för forskning inom hållbarhet etablerades 2005.

lucsus.lu.se

Läkarmissionen

Biståndsorganisation som sedan 1958 har arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor.

lakarmissionen.se

MSB

MSB är en statlig myndighetsom stöttar samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

msb.se

Röda Korset

Röda Korset är världens största humanitära nätverk och finns i 191 länder.

rodakorset.se

Sida

Sveriges biståndsmyndighet arbetar med målet att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

sida.se

WIN

Erbjuder en marknadsplats för företag och innovationer inom vatten, energi och säkerhetssektorn.

winway.se

Bakgrund

Antalet människor världen över som tvingats på flykt från sina hem har nu ökat, från att Sustaid startade 2014, var det 65 miljoner (UNHCR 2019), till idag 110 miljoner (UNHCR 2023), vilket är den högsta siffran någonsin. Humanitära katastrofer blir alltmer utdragna och omfattande, något som ställer krav på hållbara systemlösningar och långsiktiga finansieringsmodeller. De urbana flyktingarna, flyktingläger, kåkstäder och slumområden som blir bestående ställer nya krav på den humanitära verksamheten likväl som på civilsamhället i stort vad gäller att värna om människors hälsa och säkerhet. Detta utan att det får negativa konsekvenser för miljön. Det finns ett stort behov av flera nya hållbara lösningar, till exempel inom W.A.S.H. (Water, Sanitation and releated Hygiene). Tillgång till vatten och sanitet är en grundförutsättning inte bara för att rädda liv i katastrofsituationer, utan även för att förhindra katastrofeskalering och möjliggörandet av utvecklingsbistånd. Men tyvärr ser vi även ökade naturkatastrofer i till exempel både Europa och USA, med extremväder såsom orkaner, skyfall, översvämningar, jordskred men även extrem torka. Detta har lett till att Sustaid även ser det ökade behovet från fler länder samt andra ”marknader” (Se Sustaid:s organisationsmodell nedan) av innovationer i kris, katastrof och klimatförändringar, oberoende var det är i världen. Här finns positiva synergier – genom att ett ökat behov finns i både andra marknads-segment än biståndet men även i ”nya” utsatta länder, finns här kapacitet att delar på dyra kostnader för produktutveckling, test och demo samt marknadslansering av produkter.

Samhällsutmaningar
• Fler antal krig, konflikter och långvariga humanitära katastrofer (UN)
• Klimatförändring ökar riskexponeringen för människor, växter och djur (IPCC)
• Ökad riskexponering genom urbanisering (UNISDR)

Akcakale Refugee Camp i Turkiet, september 2015.

Media/Kommunikation

Verksamhetens värdegrund

Verksamheten ska:
• Drivas transparent, inkluderande och med ett oberoende, neutralt och balanserat arbetssätt,  utan att hamna i beroendeställning av någon av parterna
Framtagen och implementerad uppförandekod ska följas
Följa FNs deklaration om mänskliga rättigheter
Vara politiskt och religiöst obunden

Verksamhetens logotyp
Sustaids logotyp speglar verksamhetens uppdrag att genom samverkan få fram hållbara innovationer i internationell kris och katastrof och klimatförändring. Det innebär en mångfasetterad verksamhet som bygger på en qudrupel helix-modell med fyra parter i samhället:

• Organisationer inom civilsamhälle
• Näringsliv och export
• Akademi och forskning
• Myndighet och offentlig sektor

Det innebär att alla fyra verksamheter samarbetar tvärsektoriellt. (Denna balans åskådliggörs genom fyra färgfält och en ”rörlig och överlappande” form på logotypen). Logotypen ska även förknippas med hållbarhetsmålens alla TRE delar på ett balanserat sätt, det vill säga både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Press- och mediematerial

Ladda ner en pdf med information om verksamheten här: Sustaid_info

 

Kansliet

Det kontinuerliga arbetet med Sustaid sköts av kansliet som i dagsläget består av en verksamhetsledare, en business developer, en kommunikatör och en jurist.

Kontaktuppgift:
• Verksamhetsledare: Tove Engström
  Mail: tove@sustaid.se
  Telefon: 073-836 33 31

 

 

I Advisory Board ingår deltagare från följande organisationer: KTH, WIN, BIAB International, Business Sweden, FOI, Läkarmissionen och Svenska Röda Korset. MSB deltar som observatör.