Om oss

Vision: Hur kan vi bekämpa fattigdom, rädda liv och minska lidande för de allra fattigaste och mest sårbara. Samt stödja utsatta människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor?

Verksamheten syftar till att ännu bättre möta det behov som finns på de allra mest utsatta platserna i internationell kris och katastrof, som till exempel flyktingläger, kåkstäder och slumområden. Detta genom att underlätta och skapa bättre förutsättningar för framdrivning av hållbara innovationer och lösningar (produkter och tjänster) i kris och katastrof. Detta görs genom tvärsektoriell samverkan och partnerskap.

Målet är att genom nya arbetssätt överbrygga strukturella och kulturella skillnader mellan civilsamhälle, näringsliv, akademi och myndighet. Olika aktörers roller och ansvar ska tydliggöras liksom behovet av samverkans- och affärsmodeller med koppling till vars och ens ordinarie verksamhet, för bästa bärkraftiga och långsiktiga drift. Ett stort fokus ligger därför på samverkan – kallat ”Partnership” i Sustainable Development Goal 17 i Agenda 2030.

Uppdraget är att ta fram ett aktivt och tvärsektoriellt forum för samverkans- och kunskapsinsikt – för att skapa synergier mellan partner från olika delar av samhället genom att erbjuda:
• Ett aktivt nätverk av medverkande för utbyte av relevant kunskap och erfarenhet
• Ett forum för att knyta kontakter för framtida samverkan
• Löpande erbjudanden om olika så kallade samverkanstjänster, se under flik Erbjudande

Finansiär

Sida

Sveriges biståndsmyndighet arbetar med målet att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

sida.se

Projektledare

Läkarmissionen

Biståndsorganisation som sedan 1958 har arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor.

lakarmissionen.se

Samverkansparter

Huvudparter är namnet på de som är ansvariga för någon av samverkanstjänsterna inom forumet och/eller besitter unik kompetens för huvudverksamheten. Huvudparter som har valt att ingå bidrar för att de har ett egenintresse eller myndighetsuppdrag i denna verksamhet, kopplat till sin egen ordinarie verksamhet. På så sätt finns ett naturligt win-win upplägg. Huvudparter ingår även i ordinarie styrgrupp med följande deltagande parter: BIAB International, Business Sweden, FOI, Läkarmissionen, SISP och Svenska Röda Korset. Sida deltar som observatör.

Delpartner är de som inte har något eget driftansvar för en samverkanstjänst i denna verksamhet men som bidrar genom att de antingen ingå som expert i styrgruppen eller i en arbetsgrupp för framtagande av någon av samverkanstjänsterna: Till exempel Lunds Universitet och MSB  samt  företagsrepresentanter som ingår i arbetsgruppen för Scenario Simulering som FOI ansvarar för.   

BIAB

37 år av internationell handel. BIAB levererar produkter till alla delar av världen. 

biabint.se

Business Sweden

Hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och företag som vill investera i Sverige.

business-sweden.se

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut är en statlig myndighet som forskar inom försvar och säkerhet.

foi.se

IAS

IAS är den operativa delen av Läkarmissionen och jobbar med ”hjälp till självhjälp”.

ias-intl.org

LUCSUS

Lunds universitets centrum för forskning inom hållbarhet etablerades 2005.

lucsus.lu.se

MSB

MSB är en statlig myndighetsom stöttar samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

msb.se

Röda Korset

Röda Korset är världens största humanitära nätverk och finns i 191 länder.

rodakorset.se

SISP

SISP är branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks och har 63 medlemmar.

sisp.se

Regionala partners under 2019

Utvalda företag och organisationer inbjuds till  regionala träffar runt om i landet för att få grundinformation om innehåll, upplägg och erbjudande från forumets olika samverkanstjänster. Därefter erbjuds ett relevant urval av dessa företag, mot en avgift, att delta i forumet. För att få ett bra upplägg på denna aktivitet deltar förutom ansvariga huvudparter och dess representanter även relevanta delpartners. Ansvarig för detta är SISP tillsammans med regionala partners, se nedan;

Karlstad Innovation Park

Innovation Park länkar samman näringsliv, akademi och offentlig sektor i Värmland.

karlstadinnovationpark.se

Sidas kursgård

Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand är en mötesplats och arena för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

sida.se

KTH

Kungliga tekniska högskolan är ett av Europas ledande tekniska universitet.

kth.se

Sustainable Business Cleantech

Stöttar miljöteknik-företag som är nyfikna på och vill etablera sig på tillväxtmarknader med hållbara produkter och tjänster.

cleantechbusiness.se

UMINOVA

Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges ledande inkubatorer och särskild skickliga inom tech. Vi brinner extra mycket för affärsidéer med global impact.

uminovainnovation.se

WIN Water

Erbjuder en marknadsplats för företag och innovationer inom vatten.

winwater.se

WIN Energy

Strävar efter att förse energi-marknaden med kommersiellt gångbara innovationer snabbt.

winenergy.nu

WIN Guard

Förser säkerhetssektorn med innovativa lösningar för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.

winguard.se

Bakgrund

Antalet människor världen över som tvingats på flykt från sina hem är nu över 70 miljoner, vilket är den högsta siffran någonsin (UNHCR 2019). Humanitära katastrofer blir allt mer utdragna och omfattande, något som ställer krav på hållbara systemlösningar och långsiktiga finansieringsmodeller. De urbana flyktingarna, flyktingläger, kåkstäder och slumområden som blir bestående ställer nya krav på den humanitära verksamheten likväl som på civilsamhället i stort vad gäller att värna om människors hälsa och säkerhet. Detta utan att det får negativa konsekvenser för miljön. Det finns ett stort behov av flera nya hållbara lösningar, till exempel inom W.A.S.H. (Water, Sanitation and releated Hygiene). Tillgång till vatten och sanitet är en grundförutsättning inte bara för att rädda liv i katastrofsituationer, utan även för att förhindra katastrofeskalering och möjliggörandet av utvecklingsbistånd.

Samhällsutmaningar
• Fler antal konflikter och långvariga humanitära katastrofer (UN)
• Ökad riskexponering genom urbanisering (UNISDR)
• Klimatförändring ökar riskexponeringen för människor, växter och djur (IPCC)

Akcakale Refugee Camp i Turkiet, september 2015.

Media/Kommunikation

Verksamhetens värdegrund

Verksamheten ska:
• Drivas transparent, inkluderande och med ett oberoende, neutralt och balanserat arbetssätt,  utan att hamna i beroendeställning av någon av parterna
Framtagen och implementerad uppförandekod ska följas
Följa FNs deklaration om mänskliga rättigheter
Vara politiskt och religiöst obunden

Verksamhetens logotyp
Logotypen ska spegla verksamhetens uppdrag att genom samverkan få fram hållbara innovationer i internationell kris och katastrof och utvecklingsbistånd. Det innebär en mångfasetterad verksamhet som bygger på en Qudrupel Helix modell med fyra parter i samhället:

• Organisationer inom bistånd och fredsbevarande
• Näringsliv och export
• Akademi och forskning
• Myndighetsuppdrag

Det innebär att alla fyra verksamheter samarbetar tvärsektoriellt. Denna balans ska åskådliggöras genom fyra färgfält och en ”rörlig och överlappande” form på logotypen. Logotypen ska med andra ord kännas tvärsektoriell och inte, genom färg eller form, förknippas enbart med till exempel bistånd, näringsliv eller
forskning. Logotypen ska även förknippas med hållbarhetsmålens alla TRE delar på ett balanserat sätt, det vill säga både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Press- och mediematerial

Ladda ner en pdf med information om verksamheten här: Sustaid_info