Samverkans- och kunskapsforum

Verksamheten erbjuder medverkande aktörer att delta i ett tvärsektoriellt forum, där alla ingående parter tillsammans delar med sig av sin kunskap och erfarenhet utifrån sina organisationers mål och ansvar. Därigenom både bidrar de medverkande till och påverkar processen i programmet på olika nivåer inom och mellan respektive organisationer i en ”leveranskedja”.

Vi genomför detta genom följande erbjudanden:

Sustaid:s programverksamhet

1. Regionala uppstartsmöten
2. Nätverksträffar
3. Informella möten, dialoger
4. Workshops: inklusive seminarier, utbildningar, föreläsningar
5. Övningar och pilot-tester
6. Delegationer och mässor samt Internationella möten
7. Studiebesök

Information från Sustaid

1. Nyhetsbrev
2. Sociala medier, till exempel Facebook och LinkedIn

Workshop med UD på Sidas kursgård i Härnösand.

Vi arbetar tvärsektoriellt i samhället genom en Qudadruple helix modell med många olika samverkanspartners. Parterna i den inre rutan har byggt upp Sustaid och ett flertal sitter fortfarande i Sustaid:s Advisory Board, Aktörerna i ”bubblorna” är experter i olika former.

Tematiska områden

Följande områden ingår i Sustaid:s programverksamhet: • Agenda 2030 (inklusive Sustaid:s unika arbetsmodell) • Erfarenhetsdelning från etablerade företag som levererar till kris och katastrof ”marknaden” • Bistånd med fokus på kris och katastrof • Internationella biståndskartan • Risk, räddning och säkerhet • Internationell kris och katastrof • Civil beredskap • Lagerhantering och lagerhållning i Sverige och internationellt • Exempel på fungerande innovationer och lösningar i fält • Antikorruption • Mänskliga rättigheter • Fair Trade • Socio-kulturella frågor (gender, jämställdhet, religiösa aspekter) • Miljö- & klimatpåverkan • Livscykelperspektiv • Resilience • Cirkulär ekonomi • Affärsstöd kring FN/NGO-sfären • Finansierings-former • Sustaid:s marknadsmodell • Matchmaking företag–finansiärer–NGO • Svenska inkubatorer och Science Park • Test och demo • Upphandling (FN, Röda Korset; MSB med flera) • Pitchövning utifrån Agenda 2030 • Övning: Scenario Simulering för företag för bättre förståelse och ökad leveranssäkerhet i fält • Internationella mässor och studiebesök.

Scenario simulering

En övning kallad Scenario simulering som genomförs i två faser där de medverkande får en inblick i de komplexa situationer som katastrofer, krig och konflikter innebär. Därmed skapas en förståelse för allvaret och kontexten samt det verkliga behovet och de möjligheter som finns hos behovsägaren i fält som de ska leverera till. Detta med syfte att mer framgångsrikt implementera effektiva och hållbara lösningar i framtida kriser och katastrofer.

 

Branschområden

Efter en katastrof är det nästan alltid samma behov av lösningar som behövs. Sustaid fokuserar främst på dessa fem branschområden, se nedan. Målet är att få fram ännu bättre och mer hållbara innovationer inom dessa områden och på så sätt bidra till att rädda liv, skydda natur, men även värdefull egendom som till exempel jordbruksområden. Under de första 72 timmarna är det specialprodukter som används. Sustaid inriktad sig efter situationer direkt efter det vill säga dagarna och även månaderna efter katastrofen.
1. Vatten och sanitet samt andra infrastrukturlösningar som till exempel drönare (både mjuk och hårdvara)
2. Energilösningar (ofta off-grid)
3. Risk, räddning och säkerhet
4. Livsmedel, förpackning och avfall inklusive jordbrukslösningar
5. Sjukvårdsprodukter

Under förra programåret testades scenario simulering även som viritual reality (VR).

Sustaid:s marknadsmodell

Sustaid startade 2014, för snart tio år sedan, utifrån behovet av innovationer i kris och katastrof i biståndet. Dessvärre har behovet av olika innovationer och smarta lösningar ökat inom fler delar av samhället efter eskalerande kriser, krig och naturkatastrofer i världen, men även i och med klimatförändringarna. Detta gör att Sustaid har breddat marknadsmodellen att inte enbart rikta sig till biståndet, då flera olika ”marknader” är i behov av liknande produkter i samband med kris, katastrof och klimatförändringar. Fokus är främst produkter och tjänster inom de branschområden som presenterades ovan. Detta gäller både produkter, tjänster och större systemlösningar.

Syftet med denna breddade marknadsmodell är också att man mellan dessa marknads-segment delar på dyra kostnader för produktutveckling, test och demo samt marknadslansering av produkter.

Nedan den modell som beskriver de ”marknader” som Sustaid identifierat är i behov innovationer och lösningar för att skapa mer robusta samhällen inom de branscher som beskrivs ovan.

Målgrupp

Du som är innovatör eller har ett företag med innovativa och långsiktigt hållbara lösningar inom några av de branscher presenterade ovan , eller redan arbetar på dessa marknader i Sverige eller utomlands och som vill accelerera er närvaro internationellt. Hör av dig till tove@sustaid.se.

Kriterier för medverkande:
• Koppling till innovationer/lösningar för W.A.S.H. (water, sanitation and related hygiene), IT, infrastructure, (off-grid) energy, food, nutrition and food-tech, logistics and packaging, waste-as-resource, safety, save and rescue för kris, beredskap och katastrofsituationer och uppbyggandet av långsiktigt hållbara resilienta samhällen.
• Din idé bör bidra till att uppfylla någon/några av målen i Agenda 2030. Det är också viktigt att verksamheten strävar mot att arbeta på ett jämställt sätt, även internationellt.
• Företaget ska utveckla idéer som är nya eller bättre än de idéer som redan finns. Idén kan vara en vara, tjänst eller en process med ett tidförsprång. Det innebär att om andra har en liknande idé ska du ligga före dina konkurrenter, och med vårt bidrag kan du komma ut tidigare än dem på marknaden.
• Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus som kan göra företaget nationellt eller internationellt konkurrenskraftigt på den avsedda marknaden.
• Företaget ska ha minst en person anställd på deltid med en kommersiell kompetens.
• Bolaget ska vara finansierat under kommande verksamhetsperiod.

(I särskilda fall kan Sustaid:s Advisory Board besluta att företag som inte når upp till dessa krav kan erbjudas deltagande i programmet.)

Sustaid utgår från mål 17 med fokus på samverkan och partnerskap. Sustaid:s syfte övergripande är att finna och stötta innovationer och lösningar inom flera av SDG:erna. Se även under Sustaid:s prioriterade branschområden.

Matchmaking

Forumet erbjuder er som medverkar stöd i er matchmaking för att göra det enklare att hitta samarbetspartners som tillgodoser de behov ni har. För en humanitär organisation kan det handla om att hitta hållbara lösningar till vanliga problem ute i fält, allt från färdiga lösningar som finns på marknaden till att ett utvecklingsprojekt startas för att få fram bättre lösningar. För innovatörer och utvecklare kan det innebära att genom samverkansplattformen hitta samarbetspartners som är intresserade av de lösningar de har utvecklat eller som håller på att utvecklas.

 

Vill du vara med?

För att ingå kontakta Tove Engström, på tove@sustaid.se eller telefon 073-83 63 331 så bjuds du in till kommande program i god tid innan start.

 

Avgift

Avgiften för medverkande baseras på en kombination av antalet anställda samt omsättning, miniavgift är 9 900 kronor samt ett max-tak på 50 000 kronor.

 

Finansiering

Under programperioden ges guidning till olika typer av finansiering som stöd till innovationsutveckling.

 

Nyhetsbrev

Som partner och medverkande får du automatiskt ett nyhetsbrev med relevanta nyheter och kommande aktiviteter.

Jag vill ta emot nyhetsbrev från Sustaid

Kontakt

Mail: info@sustaid.se

Tel: Tove Engström 073-83 63 331